Головна

 

«Вас там бути не могло!», «Вас туди ніхто не посилав!» — ці ріжучі душу фрази чули після повернення із закордонних відряджень сотні військовослужбовців і цивільних фахівців Радянської армії, які виконували інтернаціональний обов’язок за межами Батьківщини. Без документального підтвердження факту перебування в «гарячих точках» планети вони позбавлялися права на пільги, нагороди, можливості просування по службі … Сергій Коломнін «Відстрочена слава»

1344265729_bdb65b78d6be

Нашим військовослужбовцям, який мав чужу форму і не мали при собі жодних документів, що засвідчують особу, нерідко доводилося жити в наметах і землянках, постійно відчуваючи серйозні побутові незручності і позбавлення: відсутність води, електрики, повноцінного харчування і медичного забезпечення. А часто, виходячи на спільні з ангольцями бойові операції, їм доводилося брати в руки автомати і кулемети, сідати за штурвали бойових машин піхоти і важелі танків, пульти управління вогнем ракетних і зенітних установок. Це були справжні військові професіонали, які багато зробили для створення збройних сил Анголи. У тому, що ангольська армія починаючи з середини 80-х років XX століття стала практично на рівних «вести розмову» з найбоєздатнішою в той час армією Африканського континенту — армією ПАР, величезна заслуга тисяч радянських офіцерів і генералів, в різний час працювали в Анголі .

фапла

 

Соратники. Побратими! Вступаючи в «Союз ветеранів Анголи» України, ви тим самим підтримуєте ветеранський рух в Україні за відновлення історичної справедливості в питанні термінів ведення бойових дій в Анголі 1975 р.- 1992 р .. В даний час 1975 г. — 1979 р .. А так же для створення єдиного реєстру ветеранів Анголи для підтримки в отриманні статусу учасника бойових дій. За пам’ять до загиблих, за повагу до живих! З питань вступу в «Союз ветеранів Анголи» та інших питань ветеранського руху, — ел.адресу: veteranukraina@i.uaIMG_0001 (1)

«Союз ветеранів Анголи», є Регіональною Громадською Організацією. Зареєстрований в Головному управлінні юстиції 06 липня 2012 р., за № 800.

Територія діяльності « Союзу ветеранів Анголи », це 12 областей України включаючи АР Крим. Юридичне місцезнаходження організації м. Калуш вул. Черняховського д.6.

Основною метою діяльності організації є:

- об’єднання громадян, учасників надання інтернаціональної допомоги республіці Ангола, для захисту спільних інтересів, соціальних, економічних, майнових та культурних інтересів громадян. Сприяння в реалізації прав (громадянських, соціальних, економічних) ветеранів війни в Анголі.

- внесення доповнення до Закону України про статус учасника бойових дій , де бойові дії в Анголі 1975 — 1992 р.

Про те, що порядком 100 тисяч радянських громадян пройшли важку службу в Анголі, сьогодні знають — небагато. До недавнього часу факт участі Радянської армії та флоту на стороні соціалістичного уряду цієї країни вважалося військовою таємницею. Військову присутність в Анголі СРСР визнавати не хотів. Офіційно в Анголу посилались тільки цивільні спеціалісти та представники профспілок для обміну досвідом , насправді — це була одна із самих важких військових місій за кордоном, де тисячі радянських військових проливали кров в умовах постійної війни на південному заході Африки.

 

Статут організації 

 

1. Загальнi положения.

 

1.1. Громадська органiзацiя — “ Союз Ветеранів Анголи” (надалі- Організація) є   добровільним об”єднанням громадян Івано-Франківської , Львіської, Тернопільської , Волинської  та інших областей України

1.2. Органiзацiя  має статус неприбуткової, дiє на пiдставi Конституцiї України, чинного законодавства, Закону України ,,Про об’єднання громадян”, даного Статуту .

1.3. Територiя дiяльностi — Iвано-Франкiвська , Львівська ,Тернопільська, Полтавська області та інші (всього 12 областей).

1.4. Органiзацiя с юридичною особою з дня державної ресстрацiї, має самостiй-ний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку, штампи, iншi реквiзити зi своїм найменуванням, символiку, эразки яких затверджуються  головою організації та ресструються у встановленому порядку.

Повне найменування: Громадська організація «Союз Ветеранів Анголи».

Скорочене найменування: ГО « СВА ».

1.5. Юридична адреса органiзацiї:

77300,

Україна, Івано-Франківська область,

місто Калуш, вул. Черняховського , будинок, 6

 

2. Мета та завдання.

 

2.1. Основною метою дiяльностi органiзацiї є:

-           об’єднання громадян , учасників надання інтернаціональної допомоги

Республіці Ангола , для захисту суспільних інтересів .

-          сприяння в реалізації прав ( громадянських , соціальних , економічних ) ветеранів війни в Анголі.

-          сприйняття у розвитку суспільних , культурних і економічних зв’язків з Республікою Ангола.

-          Проведення благодійної діяльності , надання допомоги сім’ям  загинувших в Анголі військових та цивільних спеціалістів ,соціальних, економічних, майнових та культурних інтересів громадян, провадження освітньої  та просвітницької діяльності задля сприяння утвердження серед  населення принципів справедливості, віри у свої можливості, гідної активної громадянської позиції.

2.2. Для досягнення мети органiзацiя здiйснює наступнi завдання:

-          всебічне сприяння розбудові правового громадянського суспільства;

-          сприяння вільному і всебічному розвитку особистості;

-          сприяння пропаганді і поширенню права на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

-          сприяння розвитку соціально-економічних,  і оздоровчо-профілактичних програм;

-          сприяння поширенню інформації про стан довкілля, якість медикаментів, харчових продуктів, предметів побуту та інш.;

-          сприяння організації і проведення соціологічних досліджень, опитувань, тестувань;

-          сприяння налагоджуванню контактів з іноземними та вітчизняними зацікавленими закладами й установами;

-          сприяння залученню психологів, реабілітологів, лікарів, юристів та інших фахівців для надання професійної допомоги членам Організації;

-          сприяння наданню інформаційно-консультативної допомоги членам Організації

-          пiдвищення рiвня соцiально-політичної активностi  населення;

-          просвiтницька діяльність, виконання програм, повязаних iз пiдвищенням соцi-ального, економiчного та правового статусу членiв організації та iнших неприбуткових громадських органiзацiй;

-          участь у розвитку видавничої справи, засобiв масової  iнформацi та iнформа-цiйної  iнфраструктури;

2.3 Для виконання статутних мети i завдань, вiдповiдно до чинного законодав-ства, організацiя має право:

-          представляти i захищати свої права та iнтереси. а також права та iнтереси членiв організації та інших  громадян в органах державної влади i мiсцевого самоврядування. в судах, а також перед iншими фiзичними i юридичними особами;

-          порушувати відповідні клопотання в органах державної  влади i мiсцевого само-врядування з метою виконання статутних завдань організації;

-          бути засновником або членом асоцiацiй. спiлок та iнших добровiльних об’єд-нань. що сприяютъ виконанню статутних мети i завдань організації;

-          встановлювати i розвивати гуманiтарнi зв’язки. обмiн iнформацiсю та спеціалістами в Українi та iнших країнах вiдповiдно до статутних завдань організації;

-          поширювати iнформацiю i пропагувати свої iдеї, мету, завдання, назву i символiку;  органiзовувати збiр добровiльних пожертвувань i внескiв фiзичних та юридичних осiб, iноземних держав та мiжнародних органiзацiй:

-          засновувати засоби масової iнформацiї, iншi пiдприсмства. органiзацiї та установи, необхiднi для здiйснення статутної дiяльностi. бути суб’єктом інформацiйної та видавничої дiяльностi, створювати та утримувати освiтнi та iншi заклади в установленому законодавством порядку;

-          органiзовувати конкурси, эбори та iншi масовi заходи i брати в них участь в установленому законодавством порядку.

2.4.  Для досягнення своєї мети та завдань Організація у встановленому порядку здійснює свою діяльність у наступних формах:
-          виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права; представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

-          проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

-          збирає добровільні внески для виконання статутних завдань; проводить для своїх членів збори, семінари, зустрічі, конкурси з питань, що становлять коло інтересів Організації;

-          взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами, органами державної влади та управління;

-          здійснює зв’язки із відповідними закордонними Організаціями, одержує від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

-          вносить пропозиції до органів влади й управління; розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;-засновує засоби масової інформації.- проведення виставок та лекцій з ціллю висвітлення історії надання Україною  (СРСР)  інтернаціональної допомоги Республіці Ангола.

 

3. Членство в організації, права та обов’язки членів.

 

3.1. Членство в органiзацiї  iндивiдуальне ,колективне.

3.2. Індивiдуальним членом органiзацiї може бути громадянин України, iнозем-ний громадянин, особа без громадянства, який досяг —18 річного  вiку, подiляє мету i завдання органiзацiї, визнає положення статуту органiзацiї, зобов’язусться їх дотримуватись.

 3.3. Колективним членом органiзацiї можуть бути трудові колективи пiдприсмств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, якi визнають статут органiзацiї, добровiльно надають матерiальну,органiзацiйну та iншу допомогу у виконаннi статутних завдань.

3.4. Прийом в iндивiдуальнi члени органiзацiї здiйснюсться  зборами засновників на пiдставi письмової заяви вступаючого (для колективних членiв — заяви, пiдпи-саної уповноваженим представником, i рiшення вiдповiдного органу управлiння (рiшення загальних зборiв трудового колективу).

3.5. Вибуття з членiв органiзацi здiйснюється:

-          за письмовою заявою члена органiзацiї, поданою до зборів засновників;

-          за порушення вимог Статуту, поведiнку, не сумiсну з дiяльнiстю органiзації, яка зашкодила авторитету, iнтересам органiзацiї, за рiшенням  голови організації.

В цьому випадку це рiшення може бути оскаржене до зборів засновників i розглядасться на  чергових зборах. Рiшення зборів засновників є  остаточним.

3.6. Члени органiзацiї мають право:

-          обирати i бути обраним до складу керiвних органiв органiзацiї;

-          брати участь в масових заходах організації;

-          користуватися майном органiзацiї для виконання покладених на нього завнань;

-          отримувати вiд керiвних органiв iнформацiю про дiяльнiсть органiзацi;

-          вносити пропозицi до керiвних органiв з питань дiяльностi органiзацi;

-          матерiально пiдтримувати органiзацiю,

3.7. Члени органiзацi зобов’язанi:

-          дотримуватись вимог статуту організації, виконувати рiшення керiвних органiв організації;

-          брати участь у заходах, що проводить органiзацiя;

-          своєчасно сплачувати членськi внески. При вступi сплачується вступний внесок розмір якого встановлюється самим вступаючим. При вибуттi з членiв органiзацi вступнi i перiодичнi членськi внески не повертаються.

 

4. Структура та керiвнi органи.

 

4.1. До складу органiзацi входять мiськi i районнi структурнi пiдроздiли  за територiальною ознакою .

4.2. Структурнi пiдроздiли обирають свої керiвнi органи на власних эборах, встановлюють чисельнiсть керiвного органу, форму його обрання, термiн повноважень, а також форми роботи.

У своїй дiяльностi структурнi пiдроздiли керуються статутом органiзацiї , або проводять свою роботу на пiдставi власних положень, якi не суперечать статуту органiзацiї.

4.3. Вищим керiвним органом органiзацiї є  загальнi збори , що скликаються по необхiдностi, але не рiдше  одного разу  на рік. Час i мiсце проведення  зборів встановлюсться  головою організації. Позачергово  збори  скликаються  на вимогу не менше  половини членiв органiзацiї.

Загальні збори:

-          розглядають та затверджують програми та плани дiяльностi органiзацiї;

-          обирають  голову організації;

-          заслуховують та затверджують звiти  голови організації та ревізійної комісії;

-          затверджують статут, вносять змiни та доповнення до нього;

-          затверджують програми організації;

-          розпоряджаються майном i коштами  організації,а також делегують цi  повнова-ження правлінню;

-          розглядають звiти ревiзiйної комiсiї, зокрема, щодо контролю за цiлъовим використанням коштiв i майна організації;

-          приймають рiшення щодо вступу організації в асоцiацiю, спiлку або в iнший спiльний проект з iншими структурами;

-          проводять прийом до складу організації та виключення з неї громадян;

-          розглядають та затверджують  рiчнi  фінансові  звiти, поданi головою;

-          приймають рішення про створення осередків та затверджують їх положення;

-          затверджують  рiшення про реорганiзацiю чи лiквiдацiю (саморозпуск) органі-зації.

4.4  . При рiвностi голосiв на зборах голос голови  визнається  вирiшальним.

4.5 Постiйно дiючим виконавчим органом організації є правління. Правління обирасться загальними эборами на п”ятирiчний термiн у кількості, яка визначається загальними  зборами.

Правління має такі повноваження:

-          пропонувати на розгляд зборів основнi напрямки дiяльностi організаціїi вiдповiдно до статуту;

-          визначати фiнансовi, кадровi, органiзацiйнi та iншi внутрiшнi правила організації;

-          визначати основнi напрямки залучення та використання майна i коштiв організації;

-          розробляiи та подавати на затвердження загальним зборам рiчний кошторис та звiти, в тому числi про залучення i використання коштiв i майна організації;

-          попередньо розглядати заяви про надання i припинення членства у організації та приймати рiшення з iнших питань, що не належать до компетенції iнших керiвних органiв організації згiдно зi статутом або рiшенням загальних зборiв;

4.6  Повсякденну роботу організації здійснює її голова, який обирається загальними зборами один раз на п»ять років.

До компетенцiї голови належить:

-          підготовка  i ведення загальних зборiв, засідань правління, головування  на них;

-          представляти організацiю у вiдносинах з органами державно влади України. iнших держав, з органами мiсцевого самоврядування. фiзичними i юридичними особами;

-          видавати вiдповiднi довiреностi iншим особам;

-          укладати договори та iншi правочини вiд iменi організації з метою виконання її кошторису, програм i рiшень загальних зборiв , мати право першого пiдпису на фiнансових документах;

-          вiдкривати рахунки  організації в установах банкiв;

-          приймати на роботу i звiльняти працiвникiв організації вiдповiдно до законо-давства;

-          розподiляти обовязки працiвникiв організації i керувати їх дiяльнiстю;

-          видавати накази, iнструкцi та виконувати iншi управлінські  i контрольнi функцiї щодо працiвникiв організації, а також нести  відповідальність  за зберiгання протоколiв та iншої документацiї.

-          сприяти залученню коштiв задля забезпечення дiяльностi організації;

-          органiзовувати виконання рiшень загальних зборiв організації

4.7 Організація створюс ревiзiйну комiсiю в кiлькостi трьох чоловiк терміном на п”ять рокiв. Ревiзiйна комiсiя мас контрольнi повноваження щодо дiяльностi  організації вiдповiдно до чинного законодавства i статуту. Ревiзiйна комiсiя звiтує загальним зборам стосовно контролю за цiльовим використанням коштiв i майна  організації.

4.8. Замiщення i призначення нових членiв ревiзiйної комiсiї здiйснюють збори, якщо член ревiзiйної комiсiї подає у вiдставку, або втрачас здатнiсть виконувати свої обов”язки пiд час строку свох повноважень.

4.9 Засідання ревізійної комiсi скликаються її головою  у міру потреби, але не рідше двох разів на рiк, або протягом десяти днiв на письмову вимогу голови  організації. Рiшення з будь-якого питания ухвалюються простою бiльшiстю голосiв. Кожен член ревiзiйної комiсii має один ухвальний голос.

4.10 До компетенції ревiзiйної комiсiї належить:

-          отримувати вiд голови iнформацiю про фiнансову дiяльнiсть, в тому числi про залучення i використання коштiв i майна;

-          складати висновки i звiти з перевiрки фiнансової дiяльностi  організації;

-          залучати, за необхiднiстю, спецiалiстiв з аудиторських служб.

 

5. МАЙНО ТА КОШТИ  ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

5.1. Кошти органiзацiї формуються

-          за рахунок добровiльних та членських внескiв членiв організації;

5.2. Джерелами формування коштiв та майна організації також можуть бути:

-          кошти i майно. одержанi як безповоротна фiнансова допомога або добровiльні внески i пожертнування членiв  організації, iнших громадян i юридичних осiб України та інших країн;

-          пасивнi доходи;

-          дотацiї або субсидiї з державного чи мiсцевих бюджетiв, державних цiльових фондiв, благодiйна (в тому числi гуманiтарна) та мiжнародна технiчна допомога;

-          доходи вiд основної дiяльностi  організації  вiдповiдно до законодавства Укра-їни та статуту.

5.3. Організацiя може бути власником, володiти. розпоряджатися i користуватися рухомим i нерухомим майном (в тому числi житловими i нежитловими примi-щеннями i транспортними засобами). коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютах, цiнними паперами. нематерiальними активами. земельними дiлянками та iншим майном. яке необхiдно для здiйснення статутної дiяльностi організації та не заборонено  законом.

5.4. Кошти органiзацiї витрачаються на виконання статутних завдань та на опла-ту штатних працiвникiв.

5.5. Порядок використання грошових коштiв та iншого майна органiзацi регла-ментуеться та контролюсться  зборами засновників та ревiзiйною комiсiсю вiд-повiдно до вимог чинного законодавства.

5.6. Право власностi здiйснюс вищий орган управлiння органiзацiєю.  Функцiї по господарському управлiншо майном здійснює голова організації

5.7. Органiзацiя, створенi нею установи та органiзацiї , зобов’язанi  зареест-руватися в органах державної податкової iнспекцi та вносити до бюджету платежi в порядку та розмiрах, передбачених законодавством.

5.8. Організація не несе вiдповiдальностi за зобовязаннями своїх членiв. Члени не несуть вiдповiдальностi за зобов’язаннями  організації, якщо iнше не перед-бачено законом.

5.9. Організацiя може здiйснювати щодо майна i коштiв, якi перебувають у її власностi. будь-якi правочини. що не суперечать сгатуту i законодавству Укра-їни. Будь-яке майно, надане  організації на iншому  майновому правi. нiж право власностi, мас бути використано вiдповiдно до встановленого угодами порядку.

5.10.  Організація веде оперативний i бухгалтерський облiк, а також статистичну, фiнансову та iншу звітність, в установленому законодавством Украни порядку. Організація подас звiти та iншу iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства. Організація розглядае звiти голови про джерела залучення коштiв i майна та про напрями їх використання, вiдповiдно до законодавства , не рiдше одного разу на рiк.

6. Припинення дiяльностi організації.

 

6.1. Припинення дiяльностi органiзацiї здiйснюсться шляхом її реорганiзацi або лiквiдацi. Реорганiзацiя органiзацiї здiйснюсться за рiшенням Зборiв, якщо за нього проголосувало бiльше 2/3 присутнiх на зборах членiв організації

6.2. Органiзацiя може бути лiквiдована:

-          за рiшенням зборiв, якщо за нього проголосувало бiльше 2/3 присутнiх на эборах членiв органiзацiї;

-          на пiдставi рiшення суду (господарського суду) ,у випадках, передбачених законом;

-          на iнших пiдставах, передбачених законом.

6.3. Лiквiдацiя органiзацiї проводиться обраною зборами лiквiдацiйною комiсiсю, а в разi лiквiдацi органiзацiї за рiшенням суду (господарського суду)- ліквіда-цiйною комiсiсю, що призначасться цим органом.

6.4. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюс наявне майно органiзації, виявляс його креди-торiв та дебiторiв i розраховусться з ними; вживас заходи щодо оплати боргiв органiзацiї третiм особам, складас лiквiдацiйний баланс i подає його на затвердження зборам або органу, що призначас лiквiдацiйну комiсiю.

У разi лiквiдацi неприбуткової органiзацiї їi активи не можуть бути розподiленi мiж її членами, а повиннi бути переданi iншiй неприбутковiй органiзацiї вiдповiдного виду або зарахованi до бюджету держави.

6.5. Лiквiдацiя органiзацiї вважасться завершеною, а дiяльнiсть органiзацiї припинясться з моменту внесення запису про це до державного ресстру.

 

7.Внесення змiн та доповнень до статуту.

 

7.1. Внесения змiн та доповнень до статуту органiзацiї є виключною компетен-цiєю зборiв організації

7.2. Рiшення зборiв органiзацiї з питань змiн та доповнень до статуту прийма-ються, якщо за нього проголосувало бiльше 2/3 присутнiх на зборах членiв органiзацiї